homeกายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2
personperson_add
กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1492

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2  : Neurological Physical Therapy II

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)
 
สาเหตุ พยาธิสภาพ อาการ อาการแสดง การดำเนินโรค ภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน การพยากรณ์โรค การตรวจประเมินและการรักษาทางการแพทย์  การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทางรังสีวิทยา  ชนิดและฤทธิ์ของยาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดทางระบบประสาท  กระบวนการใช้เหตุผลทางคลินิกในการตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา และเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ซีรีเบลลัม  เบเซลแกงเกลีย ไขสันหลัง เส้นประสาทส่วนปลาย รอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  หลักการรักษาทางอรรถบำบัด  กิจกรรมบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยชุมชน
 
หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน : การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของระบบประสาทด้วยวิธีทางรังสีวิทยา Neurological Imaging
 
วันที่สอน พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555  เวลา 14.00 - 16.00 น.  (บรรยาย)  ภาคปลายปีการศึกษา 2554  จำนวนนิสิต  126 คน
 
          อธิบายเกี่ยวกับ พื้นฐานวิธีการวินิจฉัยพยาธิสภาพของระบบประสาทด้วยวิธีทางรังสีวิทยา  เช่น  CT, MRI , Doppler Ultrasound  เป็นต้น  รวมถึงการแปลผลเบื้องต้นในโรคหรือพยาธิสภาพของระบบประสาทที่พบบ่อย (Stroke)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)