การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558