การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558