เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558