ความรู้เบื้องต้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

sumana poonphon

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากร

download แบบแสดงรายการภาษี

http://www.rd.go.th/publish/6225.0.html