การสร้างภาพเคลื่อนไหว ม.ปลาย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างภาพเคลื่อนไหว