คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

สุนันท์ ฝอยหิรัญ

โรงเรียนบ้านหนองบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตรต์ ม.1