วิชาคณิตศาสตร์

ปิ่นฤทัย สายทอง

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้สอน 1 คน