คณิตศาสตร์ ป.1

เสาวณีย์ ทาปุ๋ย

โรงเรียนสระปทุม

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เมื่อกำหนดสิ่งของหรือรูปภาพที่มีจำนวน 6-10 และ 0 ให้ นักเรียนสามารถบอกจำนวนได้

2.เมื่อกำหนดสิ่งของหรือรูปภาพที่มีจำนวน 6-10 และ 0 ให้ นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวนได้

3.เมื่อกำหนดสิ่งของหรือรูปภาพที่มีจำนวนไม่เกิน 10 ให้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจำนวนสิ่งของหรือรูปภาพเท่ากันหรือไม่เท่ากัน และบอกได้ว่าจำนวนสิ่งของหรือรูปภาพในหมู่ใดมากกว่าหรือน้อยกว่า