ภาษาไทย ป.1

รัตนาพร จันทรเสนา

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถจดจำพยัญชนะไทยได้ทั้ง 44 ตัว