ภาษาไทย ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถจดจำพยัญชนะไทยได้ทั้ง 44 ตัว