เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสุขศึกษา รหัส 21105

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิริลักษณ์ ประดุจพรม

โรงเรียนบ้านหนองสังข์

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา พ๒๑๑๐๕ รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ ภาคเรียน

ศึกษาค้นคว้า การอธิบาย หน้าที่ ความสำคัญ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่ละช่วงของชีวิต สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ สาเหตุและแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล เช่น กรีฑาประเภทลู่และลาน วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ดาบสองมือ เทนนิส ตะกร้อข้ามตาข่าย ฟุตบอล โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม ร่วมกิจกรรมนันทนาการ

โดยใช้ทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และมีความสามรถในด้านทักษะในด้านการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์ต่อกฎ กติกาต่างๆ มีวินัยในตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพ ตลอดจนรักความเป็นไทยโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬาที่เหมาะสมกับเพศและวัยตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

พ๑.๑ ม.๓/๑ พ๑.๑ ม.๓/๒ พ๑.๑ ม.๓/๓

พ ๒.๑ ม.๓/๑ พ ๒.๑ ม.๓/๒ พ ๒.๑ ม.๓/๓

พ ๓.๑ ม.๓/๑ พ ๓.๑ ม.๓/๒ พ ๓.๑ ม.๓/๓

รวม ๙ ตัวชี้วัด