วิชาคณิตศาสตร์ป.5

ปิ่นฤทัย สายทอง

โรงเรียนบ้านหนองหล่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

ครู 1 คนนักเรียน 1 คน