การเปรียบเทียบเศษส่วน ป.6

ภูวเดช เพชรชนะ

โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6