ภาษาไทย ป.3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจแล้วทำแบบฝึกหัดในบทเรียน