การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมชั้น ม.3

พนิดา นิลพรมมา

โรงเรียนบ้านหนองเรือ

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3