เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาวิเคราะห์และฝึกทักษะการคิดคำนวณ ความคิดรวบยอด การประยุกต์ใช้โดยการจัดประสบการณ์ หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลองสรุป รายงานในสาระต่อไปนี้

อัตราส่วนและร้อยละ ความหมาย การอ่าน การเขียน อัตราส่วน การหาค่าร้อยละ ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละแก้ปัญหา การวัดความยาว พื้นที่ การเลือกใช้หน่วยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ที่เหมาะสม การคาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนัก

แผนภูมิรูปวงกลม อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลม สร้างแผนภูมิรูปวงกลมจากข้อมูล การแปลงทางเรขาคณิต การวิเคราะห์ อธิบายสมบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน การหาพิกัด ใช้สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมความเท่ากันทุกประการ ความสัมพันธ์แบบ ด้าน -มุม - ด้าน ความสัมพันธ์แบบ มุม -ด้าน - มุม ความสัมพันธ์แบบ ด้าน - ด้าน – ด้าน

โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การคาดคะเน การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนำเสนอกระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบมีความรับผิดชอบมีวิจารณญาน และเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๒/๔

ค ๒.๑ ม.๒/๑ , ม.๒/๒ , ม.๒/๓

ค ๒.๒ ม.๒/๑

ค ๓.๒ ม.๒/๑ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔

ค ๔.๒ ม.๒/๒

ค ๕.๑ ม.๒/๑

ค ๕.๒ ม.๒/๑

ค ๖.๑ ม.๒/๒ , ม.๒/๓ , ม.๒/๔ , ม.๒/๖

รวมทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด