คณิตศาสตร์ชั้นป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปาริชาติ เชียงสากุล

โรงเรียบบ้านบุกะสัง

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วจึงทำแบบฝึกหัด