คณิตศาสตร์ชั้นป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วจึงทำแบบฝึกหัด