การพัฒนาหลักสูตร 56E102 (กลุ่มวันจันทร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชากลุ่มวิชาชีพครูที่จัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนได้เรียน