การพัฒนาหลักสูตร 56E102 (กลุ่มวันศุกร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูที่จัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนได้เรียนในรายวิชานี้