เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาหลักสูตร 56E102 (กลุ่มวันศุกร์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูที่จัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกคนได้เรียนในรายวิชานี้