มัธยมศึกษาปีที่ 3

จุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทย (ละคร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบำพรหมาสตร์ (36 ชั่วโมง)