เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง จุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทย (ละคร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบำพรหมาสตร์ (36 ชั่วโมง)