ภาษาไทย ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1