สาธารณมติและการทำโพล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558