สาธารณมติและการทำโพล

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558