การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ รหัส 56 ตอนเรียน D2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ รหัส 56 ตอนเรียน D2