ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง


ผู้สอน
venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

รหัสวิชา
151

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๒ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒ จำนวนนักศึกษา ๕๕ รูป/คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books