ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๒ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒ จำนวนนักศึกษา ๕๕ รูป/คน