เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปีที่ ๒ ภาคสมทบ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

venerable Phramaha Thammarat Ariyadhammo

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาภาคสมทบ ชั้นปีที่ ๒ วิชาที่สอน พระไตรปิฎกศึกษา ๒ จำนวนนักศึกษา ๕๕ รูป/คน