How can I go to... ? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

จุฬารัตน์ นราพล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
How can I go to... ? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15104

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการขอร้อง (request) ในเรื่องของการถามและบอกทิศทาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.