เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

How can I go to... ? ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการขอร้อง (request) ในเรื่องของการถามและบอกทิศทาง