เตรียมความพร้อม วัยก่อน ก.ไก่

วิภารัตน์ เกื้อหนุน

มารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสอนแบบเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กเล็กเพื่อให้เด็กสามารถรู้จักตัวพยัญชนะ สามารถอ่านออกได้ถูกต้อง