เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธัญวรรณ เนียมปุก

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระฝึกทักษะทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน