ภาษาไทย

ธัญวรรณ เนียมปุก

โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระฝึกทักษะทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน