ภาษาไทย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระฝึกทักษะทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน