ภาษาอังกฤษ

สุพัตรา จิรจักรชัย

โรงเรียนบ้านหินดาด

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะทางภาษาอังกฤษ