วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทั้ง ความรู้และกระบวนการคิด