เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวจี ศรีคำมูล

โรงเรียนบ้านวังชุมพร

การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทั้ง ความรู้และกระบวนการคิด