ผู้สอน
วัชระ เพชรคล้าย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15150

สถานศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปรากร


คำอธิบายชั้นเรียน

1 สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การปรับตัวทางเพศที่ถูกต้อง เหมาะสมกับพัฒนาการทางเพศ จะช่วยให้คลายความกังวลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

2 ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.2/1วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่นได้

2) บอกแนวทางในการปรับตัวทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นได้