พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและของบุคคลอื่นที่มีศักยภาพในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม จังหวัด และภาค