พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นพลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตนเองและของบุคคลอื่นที่มีศักยภาพในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม จังหวัด และภาค