วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับการงานอาชีพ