วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายวสันต์ เข็มทองคำ

โรงเรียนวัดหนองบัว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเกี่ยวกับการงานอาชีพ