ภาษาไทย (ออทิสติก)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน