ภาษาไทย (ออทิสติก)

fareedah adam

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน