สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเอกสารการสอน

2. ทำการศึกษาเอกสารการสอน ทำใบงาน

3. ทดสอบหลังเรียน