สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

สมชาย ล้วนประเสริ

โรงเรียนบ้านวังจรเข้

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเอกสารการสอน

2. ทำการศึกษาเอกสารการสอน ทำใบงาน

3. ทดสอบหลังเรียน