คณิตศาสตร์ อ.1

อำไพ ศรีอุดม

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน