เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อารีรัตน์ บัวบาน

โรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี

ใช้ภาษา น้ำเสียง กริยาท่าทางเหมาะกับบุคคล และโอกาสตามมารยาทสังคม เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน สถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชาการต่าง ๆ โดยปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆ ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ ของสื่อ ที่ไม่ใช่ความเรียง ป้ายสัญลักษณ์ ตาราง แบบฟอร์มและที่เป็นความเรียงประเภทสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้า เว็บไซด์ บทสนทนา เพลง นิทาน บทความ บทร้อยกรองสั้น ๆ ที่อ่านและฟังเกี่ยวกับเรื่องราวตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ ลมฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม ออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนา บทอ่านและบทร้อยกรองสั้น ๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ แสดงความต้องการ เสนอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ ตอบปฏิเสธความช่วยเหลือ แสดงความรู้สึก ด้วยการใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลและเขียนให้ข้อมูล บรรยายแสดงความคิดเห็น สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียน เข้าใจมารยาทสังคม อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเอง รักการอ่านและมีจิตสาธารณะ