เทคโนโลยีสารสนเทศ1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1สอดคล้องกับมาตรฐานที่3.1