6/2-1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น