การโน้มน้าวใจ


ผู้สอน
ครู สุนันทา อาจสัตรู
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโน้มน้าวใจ

รหัสวิชา
1526

สถานศึกษา
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

ความหมายการโน้มน้าวใจ

กลวิธีการโน้มน้าวใจ

ภาษาโน้มน้าวใจ

วิจารณญาณในการรับสารโน้มน้าวใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books