993-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ กระบวนการพยาบาลตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย การใช้ยาและการป้องกันภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง