เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของการสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ กระบวนการพยาบาลตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย การใช้ยาและการป้องกันภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง