ม.1.1

อุทัย เผียนสันเทียะ

หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ 1 (การพิมพ์ดีดสัมผัส) รหัสวิชา ง21201