เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการทำโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างชิ้นงานที่เหมาะสม

โดยอธิบายกระบวนการทำโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงานมานำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน

เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานกระบวนการทำงานกลุ่มและกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

  • 1.บอกความหมายและคุณค่าของโครงงานได้
  • 2.บอกองค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานได้
  • 3.อธิบายขั้นตอนการทำโครงงานได้
  • 4.จำแนกประเภทของโครงงาน
  • 5.บอกขั้นตอนการทำและการเขียนเค้าโครงของโครงงานได้
  • 6.นำชุด IPST-MicroBox ประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานได้
  • 7.สืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานที่ทำได้

8.เลือกทำโครงงานได้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์

9.มีทักษะการทำงานเป็นทีม

  • 10.นำเสนอผลงานได้