homeวิถีธรรมวิถีไทย
person
วิถีธรรมวิถีไทย

ผู้สอน
นาย เชาวนะ อินทโอภาส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
153

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

คำอธิบายวิชา

 

๑. จุดประสงค์รายวิชา

๑..๑ เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๒ เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม

๑.๓ เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

 

 

๒.มาตรฐานรายวิชา

๒.๑.   ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

๒.๒.   ใช้ทักษะทางศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๒.๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)