วิถีธรรมวิถีไทย


ผู้สอน
นาย เชาวนะ อินทโอภาส
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิถีธรรมวิถีไทย

รหัสวิชา
153

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

คำอธิบายวิชา

 

๑. จุดประสงค์รายวิชา

๑..๑ เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๒ เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม

๑.๓ เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

 

 

๒.มาตรฐานรายวิชา

๒.๑.   ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

๒.๒.   ใช้ทักษะทางศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๒.๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books