เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิถีธรรมวิถีไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เชาวนะ อินทโอภาส

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

 

๑. จุดประสงค์รายวิชา

๑..๑ เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๒ เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม

๑.๓ เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

 

 

๒.มาตรฐานรายวิชา

๒.๑.   ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

๒.๒.   ใช้ทักษะทางศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๒.๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม