homeวิถีธรรมวิถีไทย
personperson_add
วิถีธรรมวิถีไทย

ผู้สอน
person
นาย เชาวนะ อินทโอภาส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิถีธรรมวิถีไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
153

สถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑. จุดประสงค์รายวิชา

๑..๑ เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑.๒ เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม

๑.๓ เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

 

 

๒.มาตรฐานรายวิชา

๒.๑.   ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

๒.๒.   ใช้ทักษะทางศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๒.๓. เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)