ม.2/2 (ง22101)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง22101 )

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2