เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โครงสร้างและรูปแบบของภาษาการจัดการรูปภาพเว็บเพจ การจัดการรูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงเว็บเพจ ระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

ปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โครงสร้างและรูปแบบของภาษาการจัดการรูปภาพเว็บเพจ การจัดการรูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงเว็บเพจ ระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ และเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานการจัดการพัฒนาคิดค้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์