ครูชาญยุทธ

ชาญยุทธ มีโพธิ์

โรงเรียนวัดสิงห์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์