การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายชั้นเรียน

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

2.มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูป

3.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องานคอมพิวเตอร์