ม.2/13 (ง20244 )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง20244 )

เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้ App Inventor

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2