เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ม.4/2 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑ รหัส ง๓๐๒๔๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักการ วิธีการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว

ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมสร้างภาพ ๓ มิติ การทําโมเดลลิ่ง เช่น google sketchup ,๓D MaxStudio, Maya

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.มีความรู้ เข้าใจ หลักการ สร้างภาพสามมิติ และภาพเคลื่อนไหว

4.มีความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรมงานด้านสามมิติ

5.สามารถสร้างโมเดลลิ่งและการสร้างเท็กซ์เจอร์ได้

6.สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างภาพสามมิติได้

7.มีเจตคติที่ดีในการเรียนสาระคอมพิวเตอร์