เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.5/2 1/2588

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดาวี ตันเวียง

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การเขียนโปรแกรมภาษาซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก และซีชาร์ป ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การพัฒนาโครงงาน การแบ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จากการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือ การทดลองทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และการพัฒนาโปรแกรม การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงาน

โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาในการถ่ายทอดความคิด เขียนโปรแกรม ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล นำเสนอผลงาน และพัฒนาโครงงานและชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน ไม่กระทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น