ผู้สอน
ดาวี ตันเวียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.5/2 1/2588


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15345

สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การเขียนโปรแกรมภาษาซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก และซีชาร์ป ด้วยการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การพัฒนาโครงงาน การแบ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน จากการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือ การทดลองทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน และการพัฒนาโปรแกรม การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของงาน

โดยใช้ทักษะกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหาในการถ่ายทอดความคิด เขียนโปรแกรม ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล นำเสนอผลงาน และพัฒนาโครงงานและชิ้นงานคอมพิวเตอร์ได้ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาและใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งาน ไม่กระทำผิดกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.