เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BUS-405 Business Japanese Correspondences

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

BUS-405 Business Japanese Correspondence
  การโต้ตอบทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
  คณะ บริหารธุรกิจ
  หลักสูตร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  หน่วยกิต 3 (3-0-6)






 


 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการโต้ตอบทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้รูปแบบของจดหมายและการติดต่อทางธุรกิจ ฝึกหัดการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น ฝึกหัดการใช้ Word Processor ในการเขียนรายงานโต้ตอบทางธุรกิจ การใช้ E-mail ในการโต้ตอบทางธุรกิจ ฝึกการอ่านรายงาน อ่านหนังสือพิมพ์ วารสารเกี่ยวกับธุรกิจเป็นภาษาญี่ปุ่น