BUS-405 Business Japanese Correspondences


ผู้สอน
Natthaphon JARAT
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
BUS-405 Business Japanese Correspondences

รหัสวิชา
1538

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คำอธิบายวิชา

 

BUS-405 Business Japanese Correspondence
  การโต้ตอบทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
  คณะ บริหารธุรกิจ
  หลักสูตร บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  หน่วยกิต 3 (3-0-6)


 


 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการโต้ตอบทางธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้รูปแบบของจดหมายและการติดต่อทางธุรกิจ ฝึกหัดการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น ฝึกหัดการใช้ Word Processor ในการเขียนรายงานโต้ตอบทางธุรกิจ การใช้ E-mail ในการโต้ตอบทางธุรกิจ ฝึกการอ่านรายงาน อ่านหนังสือพิมพ์ วารสารเกี่ยวกับธุรกิจเป็นภาษาญี่ปุ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books