เทคโนโลยี 1 ชั้น ม.4/2

จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4