เทคโนโลยี 1 ชั้น ม.4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4